قانون جذب - قسمت 2

قانون جذب - قسمت 2

افراد ثروتمند به فراوانی و ثروت می اندیشند و تمام فکر خود را معطوف آن کرده پس ثروت را به خود جذب می کنند ...