آیفون 7 و باز هم شایعات

آیفون 7 و باز هم شایعات

                          با توجه به اینکه تا عرضه آیفون 7 نزدیک به 4 ماه باقی مانده نمی توان به اطلاعات فاش شده درباره آیفون 7 که البته ماهیت شایعه دارند اعتماد کرد ولی تجربه ثابت کرده که برخی از این شایعات که درباره گجتها پیش از عرضه آنها در فضای مجازی انتشار می یابد درست از آب در می آید .   ...