دنیای آینده - اینترنت اشیا

دنیای آینده - اینترنت اشیا

عبارت اینترنت اشیا برای اولین بار توسط کوین اشتون در سال 1999 مطرح گردید. اینترنت اشیا در واقع به مفهومی اشاره دارد که در آن تمام اشیا و وسایل به واسطه اینترنت با هم در ارتباط اند و در حال انتقال داده و اطلاعات از طریق اینترنت هستند. در واقع زندگی در دنیای آینده بدون اینترنت اشیا امکان پذیر نخواهد بود . تمام وسایل و اشیا همواره در حال انتقال اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها و ...