بادگیر های ایرانی

بادگیر های ایرانی

  از گذشته در مناطق گرم ایران برای خنک کردن خانه ها و ساختمان ها از بادگیر یا کولر طبیعی استفاده می کردند.           ...