تینا آخوندتبار کتاب دا را روایت می کند - ویدیو کلیپ جدید

تینا آخوندتبار کتاب دا را روایت می کند - ویدیو کلیپ جدید

  با این فکرا رسیدم جنت آباد، از جلوی در فضای آنجا را از نظر گذراندم، آدم زیادی در قبرستان نبود. چند نفر جلوی غسال خانه ایستاده بودند، زنی آنطرفتر روی زمین نشسته بود زار می زد. خاک های اطرافش را چنگ می زد و به سر و صورتش می ریخت. چندتا بچه هم دور و ورش بودند. دلم لرزید، نزدیک تر شدم، زنی که بین بچه ها بود و شیون می کرد و صورت می خراشید، دا بود. هیچوقت طاقت دیدن ناراحتیش ...