دنیای آینده - واقعیت مجازی

دنیای آینده - واقعیت مجازی

  واقعیت مجازی (virtual reality) در واقع به محیط تعاملی میان انسان و دنیای مجازی که تا حد ممکن به دنیای واقعی شبیه باشد گفته میشود . ...