آخرین پند مختار - ویدیو کلیپ جدید

آخرین پند مختار - ویدیو کلیپ جدید

  دنیا با همه ی زیبایی و عظمتش، روزی خواهد مرد و خورشید و ستارگان با همه ی فروغشان تاریک خواهند شد. کوه ها با تمام بلندا و غرورشان، فرو خواهند ریخت و آبی دریاها کدر شده و آبشان به جوشش در خواهد آمد و سبزی جنگل ها به سرخی خواهد گرایید چونان آهن گداخته در کوره. در چنان هنگامه ای آدمی مورچه ای را ماند که آب در خانه اش افتاده و او آسیمه سر در پی مأمنی می دود، می دود، می دود و ...