شعری از شوریده شیرازی با صدای محمدرضا شجریان - ویدیو کلیپ جدید

شعری از شوریده شیرازی با صدای محمدرضا شجریان - ویدیو کلیپ جدید

 به مناسبت روز 21 مهر که زادروز شوریده شیرازی است، شما را به دیدن ویدیو کلیپ جدید "شعری از شوریده شیرازی با صدای محمدرضا شجریان" می کنیم.   هر چه کنی، بکن، مکن ترك من اي نگار من هرچه بري، ببر، مبر سنگدلي به كار من هرچه بُري، ببُر، مبُر رشته الفت مرا هرچه كني، بكن، مكن خانه اختيار من هرچه روي برو، مرو راه خلاف دوستي هرچه زني، بزن، مزن طعنه به روزگار من   ...