روش های تناوبی تخمین تقاضای غیرخطی برای ارزیابی های لرزه ای بر پایه احتمال

روش های تناوبی تخمین تقاضای غیرخطی برای ارزیابی های لرزه ای بر پایه احتمال

      یکی از ویژگی های تشخیص، مهندسی زلزله بر مبنای عملکرد، از مهندسی زلزله سنتی، تعریف قابل سنجش عملکرد واقعی است که عملکرد سازه ای مطلوب و هزینه های دوره عمر سازه را متعادل می کند. یک عملکرد واقعی می تواند به وسیله احتمال عبور از یک حالت حدی مشخص  یا سطح عملکردی تعریف شده در مدت هایی از دوره عمر سازه ویا بوسیله تعداد دیگری از پارامتر های عملکرد سازه ای ...